بزرگ کردن باسن با اسکات

بزرگ کردن باسن با اسکات

بزرگ کردن باسن با اسکات در حقیقت، تمرینات ورزشی به خودی خود، نه باعث کوچک کردن عضله و اندام می‌شوند، نه باعث بزرگی اش. تمرینات، صرفا باعث سفت شدن و در هم تنیده شدن عضلات، یا به نوعی باعث فرم گرفتن آنها می‌شوند. آنچه در درجه اول باعث افزایش حجم یا کاهش حجم اندام خاصی

ادامه مطلب
,